HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät Saga Furs Oyj:n toimintaan liittyvät riskit jaotellaan liiketoimintariskeihin, vahinko- ja omaisuusriskeihin, rahoitusriskeihin sekä operatiivisiin riskeihin. Merkittävimpien riskien ja epävarmuustekijöiden katsotaan olevan liiketoiminta- tai rahoitusriskejä. Yhtiö pyrkii hallitsemaan ja rajaamaan riskien mahdollisia vaikutuksia. Mikäli riskit kuitenkin toteutuisivat, ne voisivat merkittävästi haitata Saga Furs Oyj:n liiketoimintaa, taloudellista asemaa ja heikentää yhtiön tulosta. Merkittävimpiä liiketoimintariskejä kuvataan tässä yhteydessä ja erilaisia rahoitusriskejä konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 24. Kysyntään ja tarjontaan liittyvät riskit Voimakkaat suhdannevaihtelut nahkojen hinnoissa sekä se, että Saga Furs Oyj:n sopeutuminen näihin vaihteluihin kestää turkiseläinkasvatuksen vuosirytmistä johtuen vähintään puoli vuotta, ovat merkittäviä riskejä yhtiön taloudellisen toiminnan ja tuloksen kannalta. Suurin osa tilikaudella tarjottavista turkisnahoista myydään kysynnän ajoittumisesta johtuen vasta maalis- ja kesäkuussa järjestettävissä huutokaupoissa, jolloin valtaosa kustannuksista on jo syntynyt. Turkisten käytön mahdollinen vähentyminen muodin muuttuessa on yhtiölle selvä riski. Nahkojen hintatason selvä nousu lisää riskiä, että muotiteollisuus etsii Sagaturkiksia korvaavia edullisempia vaihtoehtoja. Yhtiö pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan kansainvälisen muotimaailman valintoihin markkinointi- ja tuotekehitystoiminnan avulla. Tavoitteena on, että turkis materiaalina uudistuisi, sen käyttötarkoitukset monipuolistuisivat ja se säilyttäisi siten asemansa muodissa. Hintojen nousun seurauksena tapahtuva minkinnahkojen tuotannon voimakas kasvu eri puolilla maailmaa voi tulevaisuudessa johtaa ylituotantoon. Suomesta on jälleen tullut maailman suurin ketunnahkojen tuottaja, mutta tuotanto Kiinassa voi kuitenkin lisääntyä, varsinkin jos sinne myydään hyviä siitoseläimiä. Tällä hetkellä kiinalaiset panostavat kuitenkin enemmän minkinnahkojen tuotantoon. Kiinan hallitus tukee kotimaista tuotantoa muun muassa korkeiden tuontitullien avulla. Kiinasta ja Hongkongista olevien asiakkaiden ostot dominoivat nykyisin kansainvälistä turkiskauppaa. Mikäli kysyntä näillä markkina-alueilla supistuisi nopeasti merkittävästi, eivät muut markkina-alueet pystyisi korvaamaan tätä, mistä seuraisi nahkojen merkittävä ylitarjonta. Kansainvälisen turkiskaupan painopisteen siirtymisestä Kiinaan ja Hongkongiin on seurannut myös turkisnahkojen muokkauskapasiteetin keskittyminen sinne. Turkisnahkojen muokkauksesta onkin tulossa turkiskaupan merkittävä pullonkaula ja yksittäisenkin merkittävän turkismuokkaamon toiminnan keskeytyminen häiritsisi oleellisesti kansainvälistä turkiskauppaa. Turkisnahkojen tuotantokustannukset ovat kasvaneet huomattavasti viimeisen vuoden aikana rehuraaka-aineiden hinnannousun myötä. Tämä heikentää myös turkistuotannon kykyä sopeutua suhdannevaihteluihin. Mikäli eurooppalaisen turkistuotannon suhteellinen kilpailukyky heikentyy edelleen kustannustason nousun ja lainsäädännön muutosten seurauksena, tällä voi olla merkittävä vaikutus turkistuotannon suuruuteen Länsi-Euroopassa. Tämä vaikuttaisi yhtiön keräämiin nahkamääriin. Turkisnahkojen tuotannon keskittyminen suurempiin yksiköihin merkitsee Saga Furs Oyj:lle taloudellisten riskien kasvua. Toisaalta asiakaskunnan muutos lisää yhtiön mahdollisuuksia kasvattaa välitettäviä nahkamääriä. Tämä parantaa yhtiön taloudellista asemaa ja siten yhtiön mahdollisuuksia kestää realisoituvia riskejä. Valuuttakurssien vaihtelut Yhdysvaltain dollarin ja siihen sidoksissa olevien valuuttojen heikentyminen sen mukana on riski yhtiön liiketoiminnan kannalta. Valtaosa Saga Furs Oyj:n myymistä turkisnahoista viedään euroalueen ulkopuolelle, ja nahkojen maailmanmarkkinahinta määräytyy Yhdysvaltain dollareissa, vaikka yhtiön myyntivaluuttana on euro. Dollarin vahvistuminen parantaa vastaavasti yhtiön liiketoimintanäkymiä. Valuuttariskien hallintaa selostetaan yksityiskohtaisesti konserni ilinpäätöksen liitetiedoissa. t Imagoriskit ja poliittiset riskit Turkiksiin liittyvät imagoriskit ja poliittiset riskit ovat yhtiön kannalta merkittäviä, sillä turkiseläinten kasvatuksen ja turkisnahoilla käytävän kaupan oikeutuksen säilyminen on yhtiön liiketoiminnan edellytys. Turkiseläinten kasvatukseen liittyvät riskit Turkiseläinten kasvatuksen oikeutukseen liittyvät riskit ovat kasvaneet. Poliittisten päättäjien enemmistö on edelleen myönteinen turkiseläinten kasvatusta kohtaan suurissa tuottajamaissa kuten Suomessa ja Puolassa ja minkinkasvatusta kohtaan Tanskassa, mutta ilmapiiri on muuttunut epävarmemmaksi kuin aiemmin. Suomen kesäkuussa 2011 hyväksytyssä hallitusohjelmassa on turkiseläinkasvatusta tukeva kirjaus. Yhtiön kannalta on olennaista, millainen kuva turkiseläinkasvatuksesta välittyy. Eläinoikeusjärjestöjen tavoitteena on luoda elinkeinosta negatiivinen kuva, ja lähdekritiikin ulottumattomissa oleva sosiaalinen media antaa siihen entistä paremmat mahdollisuudet. Eurooppalaisten päätöksentekijöiden, jotka eivät tunne alaa, on vaikeaa kyseenalaistaa muun muassa sosiaalisen median kautta välittyvää ja monin paikoin yksipuolista mielikuvaa. Haasteena onkin turvata riittävän ja totuudenmukaisen tiedon saanti ja siten pienentää sellaisen lainsäädännön riskiä, joka tekisi turkiseläinten 9