HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS kasvatuksen kannattamattomaksi, käytännössä mahdottomaksi tai kieltäisi sen. Suomessa kansalaisten suoran vaikuttamisen mahdollisuutta lisättiin 2012 uudella lainsäädännöllä nk. kansalaisaloitteesta. Mikäli jonkin asian puolesta kerätään puolen vuoden aikana vähintään 50 000 oikeaa ja tarkistettua täysi-ikäisen Suomen kansalaisen nimeä, aloite on otettava eduskunnan käsittelyyn. Tämä lisää päätöksenteon ennakoimattomuutta turkiseläinkasvatuksen tapaisten, tunteita herättävien ja mielipiteitä jakavien asioiden suhteen. Ensimmäinen eduskunnan käsittelyyn tulossa oleva kansalaisaloite on eläinoikeusjärjestöjen kampanjoima turkiseläinten kasvatuksen kieltäminen. Suurista tuottajamaista Hollannissa on senaatin alahuone hyväksynyt lain minkinkasvatuksen kieltämisestä, mutta senaatin ylähuone, joka lopullisesti sinetöi lain, ei ole sitä vielä vahvistanut. Saga Furs Oyj:n ja koko toimialan imagoriskeiltä ja poliittisilta riskeiltä suojautumisessa keskeistä on turkisnahkojen tuotantoprosessin jatkuva parantaminen ja nopea puuttuminen turkistiloilla mahdollisesti tapahtuviin virheisiin ja laiminlyönteihin. Toiminnan tulee olla avointa tavoitteiden asettamisesta ja edistymisen mittaamisesta lähtien päätyen tuloksista raportoimiseen ja vuoropuheluun eri sidosryhmien kanssa. Turkistilasertifiointi on entistä kiinteämpi osa Saga Furs -brändiä. Yhtiö edistää sertifiointijärjestelmän voimaansaattamista yhtiön toiminnan kannalta merkittävissä tuottajamaissa. Myyntikaudella 2012–2013 yhtiö vastaanottaa suomensupinnahkoja ainoastaan sertifioiduilta tiloilta. Myyntikaudella 2013–2014 sertifioinnin vaatimus on tarkoitus ulottaa myös ketunnahkoihin. Lokakuussa 2012 noin 80 prosenttia Suomen tuotannosta oli sertifioinnin piirissä. Norjassa sikäläinen tuottajajärjestö on edellyttänyt jäseniltään sertifiointia 31.12.2011 mennessä. Turkistilasertifiointi on vastuullisuutta, jäljitettävyyttä ja läpinäkyvyyttä korostava laatu- sekä ympäristöjärjestelmä, joka kattaa toiminnan kaikki osa-alueet. Sertifiointijärjestelmällä on Suomessa ulkopuolinen, puolueeton arvioija Inspecta Sertifiointi Oy. Turkisnahoilla käytävään kauppaan liittyvät riskit Turkisnahkojen markkina-alueet ovat suurelta osin sellaisia, joissa kaupankäyntitavat, hallinto ja määräykset poikkeavat EU:sta ja Yhdysvalloista. Erityisesti tämä koskee Kiinaa ja Venäjää, joissa muutokset ovat myös vaikeasti ennakoitavissa. Venäjän WTO-jäsenyys auttanee tilannetta pitkällä tähtäimellä. Saga Furs Oyj jatkaa ponnistelujaan sen puolesta, että Kiinan hallitus asteittain poistaisi niitä tuontitulleja, jotka se sai pitää tullessaan WTO:n jäseneksi. Hollannissa isoon jo hyväksyttyyn lakikokonaisuuteen sisältyvä toimeenpanoasetus, joka olisi kieltänyt ketun- ja chinchillannahoilla ja niistä valmistetuilla tuotteilla käytävän kaupan, poistettiin laista syyskuussa 2012. Syynä oli kymmenen EU-maan sekä Euroopan komission voimakas reagointi toimeenpanoasetukseen. Suomen hallituksen ja Saga Furs Oyj:n aloitteellisuus toimeenpanoasetuksen torjumisessa oli avainasemassa. Päätös osoittaa sen, että vapaan kaupan periaatteiden puolustaminen ja turvaaminen ovat keskeisiä EU:ssa. Yhdysvalloissa saavutettiin torjuntavoitto, kun Yhdysvaltain virallisista kauppanimikkeistä päättävä liittovaltion kauppakomissio FTC (Federal Trade Comission) torjui Raccoon Dog -nimikkeen käytön suomensupinnnahoista valmistetuissa tuotteissa ja vahvisti Asiatic Raccoonin viralliseksi kauppanimikkeeksi. Päätös turvaa suomensupinnahoilla ja niistä valmistetuilla tuotteilla käytävän kaupan edellytykset. Saga Furs Oyj pyrkii pienentämään kaupankäyntiin liittyviä riskejä yhteistyössä muun muassa IFTF:n ja EFBA:n kanssa. Ympäristöasiat ja yritysvastuu Yritysvastuu painottuu ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja taloudelliseen vastuuseen. Yhtiö raportoi asiasta erikseen alkuvuodesta 2013 julkaistavassa yhteiskuntavastuuraportissa. Hallinnointiperiaatteet Saga Furs Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n lokakuussa 2010 voimaan astunutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, ja mahdolliset poikkeamat on esitetty perusteluineen asianmukaisessa kohdassa. Yhtiön hallinnointikoodia kuvataan tarkemmin yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.sagafurs.com/Suomi/Yhtiö/Sijoittajille/Corporate Governance. Selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, Corporate Governance Statement, tilikaudella 1.9.2011–31.8.2012 on annettu erillisenä kertomuksena 28.11.2012 ja julkaistaan 29.11.2012 samanaikaisesti kuin toimintakertomus yhtiön internet-sivulla. Yhtiökokoukset Turkistuottajat Oyj:n 13.9.2011 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön toiminimen Saga Furs Oyj:ksi. Muutos rekisteröitiin 30.9.2011. Saga Furs Oyj:n 19.1.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 31.8.2011 päättyneeltä tilikaudelta sekä päätti jakaa osinkona 1,45 euroa/ osake eli yhteensä 5 220 000 euroa ja siirtää 1 380 000 euroa suhdannerahastoon. Osinko maksettiin 31.1.2012. 10