HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Hallitus, johto ja tilintarkastajat Varsinaisessa yhtiökokouksessa 19. tammikuuta 2012 yhtiön hallituksen lukumääräksi päätettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittiin turkistuottajat Jorma Kauppila, Markku Koski, Pentti Lipsanen, Rainer Sjöholm ja Hannu Sillanpää sekä Artek Oy Ab:n toimitusjohtaja Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jorma Kauppilan ja varapuheenjohtajakseen Markku Kosken. Hallitus on pitänyt tilikauden aikana 18 kokousta. Yhtiön toimitusjohtajana tilikaudella toimi Pertti Fallenius. Konsernin johtoryhmään kuuluivat hänen lisäkseen markkinointijohtaja Jan Erik Carlson, myynti- ja tuotantojohtaja Arto Honkanen, rahoituksesta sekä talous- ja tietohallinnosta vastaava varatoimitusjohtaja Juha Huttunen, tuottajapalveluista vastaava johtaja Magnus Ljung (16.1.2012 alkaen), viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Päivi Mononen-Mikkilä ja henkilöstöjohtaja Marjatta Paunonen. Varsinainen yhtiökokous päätti, että yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkaa KHTyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jan Rönnberg. Osakeomistus Yhtiön C-sarjan osake on julkisesti noteerattu. Yhtiö on NASDAQ OMX Helsingin Teollisuuden ja palveluiden sektoriin kuuluva Small Cap -yhtiö. Yhtiöllä oli tilikauden päättyessä arvo-osuusrekisterin mukaan 3 063 (2 520) osakkeenomistajaa. C-sarjan osakkeista oli ulkomaalaisten omistuksessa 2,7 prosenttia, josta hallintarekisterissä oli 0,7 prosenttia. Yhtiön suurin osakkeenomistaja oli Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry (STKL), joka omisti yhteensä 1 080 950 yhtiön osaketta. STKL:n omistamat osakkeet edustavat 61,7 prosenttia kokonaisäänimäärästä. Suurimmat osakkeenomistajat sekä osakkeiden jakautuminen sektorikohtaisen luokituksen ja osakemäärien mukaan on esitetty tilinpäätöksessä kohdassa Osakkeet ja osakkeenomistajat. Yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen suorassa tai välillisessä omistuksessa on 1 818 osaketta, mikä vastaa 0,05 prosenttia yhtiön osakkeista ja 0,01 prosenttia yhtiön äänistä. Lunastuslauseke A-osakkeiden siirtyessä muun saannon kuin perinnön, testamentin tai avio-oikeuden nojalla yhtiöön ennestään kuulumattomalle järjestölle tai henkilölle siirronsaajan on 14 päivän kuluessa siirrosta ilmoitettava siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle, jonka tulee viipymättä antaa siirrosta tieto yhtiön osakkaille ilmoituksella, joka on julkaistava vähintään kolmessa Helsingin kaupungissa ilmestyvässä, yhtiön toimialueella leviävässä sanomalehdessä. A-osakkeen omistajilla on kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta oikeus lunastaa osake siitä arvosta, mikä sillä on viimeksi tehdyn tilinpäätöksen mukaan. Osakassopimukset Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry, Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat ry, Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening rf, Uudenmaan-Hämeen Turkiseläinten Kasvattajat ry, Satakunnan Turkiseläinten Kasvattajat ry, Savo-Karjalan Turkistuottajat ry sekä Ålands Pälsodlarförening rf ovat 25.5.1996 solmineet osakassopimuksen. Sopimusosapuolen tulee osakassopimuksen mukaan ensin tarjota omistamiaan Saga Furs Oyj:n osakkeita toisten sopimusosapuolten ostettaviksi, mikäli tämä aikoo luovuttaa niitä ulkopuoliselle. Mikäli joku sopimusosapuoli ryhtyy neuvottelemaan omistamiensa Saga Furs Oyj:n osakkeiden tai niiden osan myynnistä ulkopuoliselle, tämän tulee tarjota muille sopimusosapuolille mahdollisuus osallistua myyntiin samoilla ehdoilla. Osakassopimus on voimassa toistaiseksi. Hallituksen valtuudet Hallituksella ei ole voimassa olevia uusmerkintää, vaihtovelkakirja- tai optio-oikeuksien liikkeeseenlaskua eikä omien osakkeiden hankkimista koskevia valtuuksia. Osakkeiden vaihto ja kurssikehitys Osakkeiden vaihto oli tilikaudella yhteensä 13,7 miljoonaa euroa ja 850 000 osaketta eli 32 prosenttia yhtiön C-osakkeista. Tilikauden ylin kurssi oli 17,89 euroa, alin kurssi 13,25 euroa ja keskikurssi 16,06 euroa. C-osakkeiden päätöskurssi oli tilikauden lopussa 16,95 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 14,18 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli 31.8.2012 61,0 miljoonaa euroa (51,0 MEUR). Osingonjakopolitiikka Osakepääoma Saga Furs Oyj:n osakepääoma oli tilikauden päättyessä 7 200 000 euroa ja osakkeiden määrä 3 600 000 kappaletta, josta A-sarjan osakkeita (12 ääntä/osake) oli 900 000 kappaletta ja C-sarjan osakkeita (1 ääni/osake) oli 2 700 000 kappaletta. Osakkeiden nimellisarvo on kaksi euroa. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti. Yhtiö harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa, jonka tavoitteena on jakaa osinkoina vähintään 50 prosenttia tilikauden jakokelpoisesta tuloksesta. Osingossa otetaan kuitenkin huomioon yhtiön tulevaisuudennäkymät ja omavaraisuusasteen säilyminen hyvällä tasolla. Osakkeet ja osakkeenomistajat 11