KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS Konsernin Laaja tuLosLasKeLma Jatkuvat toiminnot Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liiketulos Rahoitustuotot Rahoituskulut Tulos ennen veroja Tuloverot Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät Myytävissä olevat sijoitukset Muuntoerot Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot Liitetieto 2011/2012 2010/2011 14 15 16 17 18 19 20 21 22 60 076 170 310 647 -3 011 754 -15 668 192 -3 298 878 -21 252 538 17 155 455 6 394 813 -1 092 063 22 458 205 -5 564 097 16 894 108 54 094 352 1 146 937 -2 437 145 -15 964 411 -2 810 922 -18 911 815 15 116 996 4 386 423 -796 004 18 707 415 -4 884 881 13 822 534 34 299 1 172 -5 284 30 186 16 924 294 -14 819 -1 350 3 853 -12 316 13 810 218 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen Tilikauden laaja tulos yhteensä Jakautuminen Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 23 23 16 894 108 16 924 294 13 822 534 13 810 218 Tulos/osake, laimentamaton (EUR) *) *) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole 4,69 3,84 15 Tilinpäätös