KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS KonsernitiLinpäätÖKsen LiitetieDot Yrityksen perustiedot Saga Furs Oyj (Turkistuottajat Oyj 29.9.2011 asti) on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö, jonka tärkein tehtävä on raakaturkisnahkojen välitysmyynti pääasiassa neljä–kuusi kertaa vuodessa järjestettävissä kansainvälisissä turkishuutokaupoissa. Konsernin emoyhtiö on Saga Furs Oyj, jonka C-sarjan osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingin listalla, pienten yhtiöiden (Small Cap) ryhmässä. Emoyhtiön kotipaikka on Vantaa ja sen rekisteröity osoite on Martinkyläntie 48, 01720 Vantaa. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa verkko-osoitteesta www.sagafurs.com tai emoyhtiön pääkonttorista osoitteesta PL 4, 01601 Vantaa. tettu lähipiirin määritelmää. Julkiseen valtaan yhteydessä olevilta yhteisöiltä on poistettu vaatimus kaikkien julkisen vallan tai muiden julkiseen valtaan yhteydessä olevien yhteisöjen kanssa toteutuneiden liiketoimien yksityiskohtien esittämisestä. Uudistettu standardi ei ole vaikuttanut konsernitilinpäätökseen. • IFRS-standardien parannukset (toukokuu 2010). Muutosten vaikutukset vaihtelevat standardeittain, mutta muutokset eivät ole merkittäviä konsernitilinpäätöksen kannalta. Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen, ellei toisin ole mainittu. Tilinpäätöstiedot esitetään euron tarkkuudella. Konsolidointiperiaatteet Saga Furs -konsernin konsernitilinpäätös perustuu emoyhtiö Saga Furs Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden erillistilinpäätöksiin. Tytäryhtiöitä ovat yhtiöt, joissa konsernilla on oikeus määrätä yhteisön tai liiketoiminnan talouden ja toiminnan periaatteista; tämä oikeus perustuu yleensä osakeomistukseen, joka tuottaa yli puolet äänivallasta. Konsernin tytäryhtiöt on lueteltu liitteessä 26. Konsernin keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. Hankitut tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan, ja luovutetut tytäryhtiöt siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat, realisoitumattomat sisäiset katteet sekä sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta. Huomattava vaikutusvalta syntyy pääsääntöisesti silloin, kun konserni omistaa yli 20 prosenttia yrityksen äänivallasta tai kun konsernilla on muutoin huomattava vaikutusvalta, mutta ei määräysvaltaa. Konsernin osakkuusyritykset on lueteltu liitteessä 26. Ulkomaanrahan määräisten erien muuntaminen Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on konsernin emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta. Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu toimintavaluutan määräisiksi käyttäen tapahtumapäivänä vallitsevaa kurssia; käytännössä käytetään usein kurssia, joka vastaa likimain tapahtumapäivän kurssia. Tilinpäätöshetkellä ulkomaan rahan määräiset monetääriset erät muunnetaan toimintavaluutan määräisiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Ulkomaan rahan määräiset ei-monetääriset erät, jotka on arvostettu käypiin arvoihin, on muunnettu toimintavaluutan määräisiksi käyttäen arvostuspäivän kurssia. Muutoin ei-monetääriset erät on arvostettu tapahtumapäivän kurssiin. Muuntamisesta syntyneet valuuttakurssierot kirjataan tuloslaskelmaan. Johdannaissopimukset Valuuttajohdannaisia käytetään myyntiin liittyvien valuuttamääräisten kassavirtojen suojaamiseksi. Konserni ei sovella suojauslaskentaa. Johdannaissopimukset arvostetaan käypään arvoon ja arvostuserot kirjataan tuloslaskelmaan rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Tuloutusperiaatteet Konsernin liikevaihto koostuu pääasiassa sekä nahkojen tuottajilta että ostajilta välitysmyynnistä perityistä palkkioista. Lisäksi liikevaihtoon luetaan muu tuotteiden ja palveluiden myynti. Liikevaihtoa laskettaessa myyntituottoja oikaistaan mm. välillisillä veroilla ja välityspalkkioista annetuilla alennuksilla, mm. nahkojen tuottajille myönnettävillä laatu- ja sertifiointibonuksilla ja nahkojen Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Laatimisperusta Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.8.2012 voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset. Konserni on soveltanut 1.9.2011 alkaen seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja: • Uudistettu IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä. Uudistetussa standardissa on selkeytetty ja yksinkertais- 18 Tilinpäätös