KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS ostajille myönnettävillä nopean maksajan bonuksilla. Palveluista saatavat tuotot tuloutetaan, kun palvelu on suoritettu ja taloudellisen hyödyn saaminen palvelusuoritteesta on todennäköistä. Välitysmyyntiin liittyvä palvelu katsotaan suoritetuksi, kun nahat on myyty huutokaupassa tai varastomyyntinä ja niihin liittyvät riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle. Tavaroiden myynnistä saatavat tuotot tuloutetaan, kun tavaroiden ostamiseen liittyvät merkittävät riskit ovat siirtyneet ostajalle ja on todennäköistä, että myyntiin liittyvä taloudellinen hyöty koituu konsernille. Vuokratuotot, jotka esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa, tuloutetaan tasaerinä vuokrakaudelle. Saga Furs Oyj:n liiketoimintaan liittyy erilaista rahoitustoimintaa, joka liittyy olennaisesti välitysmyyntiin. Nahkojen toimittajille myönnetään käyttöpääomarahoitusta erilaisina ennakkomaksuina sekä pitkäaikaista rahoitusta investointeja varten. Nahkojen ostajille myönnetään rahoitusta, jotta nämä voivat ostaa nahkoja myös tulevaa tarvetta varten. Rahoituksesta perittävät korot kirjataan tuotoiksi ajan kulumisen perusteella. Osinkotuotot kirjataan, kun osakkeenomistajien oikeus maksun saamiseen on syntynyt. Rahavirtalaskelman laatimisperiaatteet Rahavirtalaskelma kuvaa konsernin rahavirtaa tilikauden aikana. Erä ”Välitysmyynnistä saadut maksut ostajilta” sisältää huutokaupassa noteeratun vasarahinnan lisäksi ostajilta perityt välityspalkkiot. Erä ”Maksut liiketoiminnan kuluista” sisältää tuottajille edelleen tilitettävän osuuden välitysmyynnin arvosta sekä tuottajille maksettavat ennakkomaksut (tarhaajasaamiset). Aineelliset hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet muodostuvat pääosin maa-alueista, rakennuksista sekä koneista ja kalustosta. Rakennuksiin sisältyneet arvonkorotukset ovat olleet osa aiemman tilinpäätösnormiston mukaista kirjanpitoarvoa ja ne on katsottu osaksi IFRS 1:n mukaista siirtymävaiheen oletushankintamenoa, josta on siirtymähetkellä kirjattu takautuvat poistot. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon tai oletushankintamenoon. Aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä tehdään tasapoistot niiden arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Maa-alueista ei tehdä poistoja. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoajat ovat: Rakennukset Fur Center -kiinteistö Soiniemen kiinteistöt Design Centre -kiinteistö Muut rakennukset Rakennusten laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet maton taloudellinen vaikutusaika, ei kirjata poistoja. Ne testataan arvonalentumisen varalta tilikausittain ja aina, kun on viitteitä mahdollisesta arvonalentumisesta. Nämä aineettomat hyödykkeet koostuvat Sagatavaramerkeistä. Rajallisen taloudellisen vaikutusajan omaavat aineettomat oikeudet koostuvat ohjelmistolisensseistä. Ne on arvostettu alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja arvonalentumisilla. Näistä aineettomista oikeuksista tehdään tasapoistot niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Muut pitkävaikutteiset menot ja ennakkomaksut Muut pitkävaikutteiset menot muodostuvat pääosin tietokoneohjelmistoista. Ne on arvostettu alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja arvonalentumisilla. Näistä aineettomista hyödykkeistä tehdään tasapoistot niiden arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Rajallisen taloudellisen vaikutusajan omaavien aineettomien hyödykkeiden poistoaika on viisi vuotta. Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät ennakkomaksut ovat tietokoneohjelmistoihin liittyviä ennakkomaksuja. Arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista omaisuuseristä Konserni tarkistaa jokaisena tilinpäätöspäivänä aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden jäännösarvot ja taloudelliset vaikutusajat sekä arvioi, onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentunut tai taloudellinen vaikutusaika muuttunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla tai sitä korkeampi käyttöarvo. 50 vuotta 50 vuotta 30 vuotta 20 vuotta 20 vuotta 3–10 vuotta 10 vuotta Rakennusten sekä koneiden ja kaluston kunnossapito- ja korjauskustannukset kirjataan yleensä kuluksi syntymisvuonna. Suuria perusparannusmenoja voidaan aktivoida ja poistaa vaikutusaikanaan, mikäli on todennäköistä, että yritykselle koituu taloudellista hyötyä yli olemassa olevan hyödykkeen aiemman arvioidun suoritustason. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnistä tai luovutuksesta syntyvät voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan. Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aineettomista oikeuksista, joilla on rajoitta- 19 Tilinpäätös