KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS Arvonalentumistappio kirjataan tuloslaskelmaan, kun omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Muusta omaisuuserästä kuin liikearvosta ja rajoittamattoman taloudellisen vaikutusajan omaavista aineettomista hyödykkeistä kirjattu arvonalentumistappio perutaan siinä tapauksessa, että on tapahtunut muutos niissä arvioissa, joita on käytetty määritettäessä omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Saga-tavaramerkeistä kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan vuosittain riippumatta siitä, onko viitteitä arvonalentumisista olemassa. Konsernilla ei ole muita rajoittamattoman taloudellisen vaikutusajan omaavia aineettomia tai keskeneräisiä aineettomia hyödykkeitä, joiden arvonalentumistestaus tehtäisiin vuosittain viitteistä huolimatta. Myytävissä olevat sijoitukset Myytävissä oleviin sijoituksiin sisältyvät konsernin osakesijoitukset, ja ne arvostetaan käypään arvoon. Julkisesti noteerattujen osakkeiden käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinahinta. Käyvän arvon muutokset kirjataan arvonmuutosrahastoon omaan pääomaan sekä esitetään muissa laajan tuloksen erissä. Julkisesti noteeraamattomien sijoitusten käypänä arvona on käytetty vastaavanlaisten hyödykkeiden kauppahintoja, mikäli niitä on ollut saatavilla. Muussa tapauksessa ne on esitetty hankintamenoon. Vuokrasopimukset Konserni vuokralle ottajana Aineellisia hyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset, joissa konsernilla on olennainen osa omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Rahoitusleasing opimuksella hans kittu omaisuuserä merkitään taseeseen vuokra-ajan alkamisajankohtana vuokratun hyödykkeen käypään arvoon tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon. Rahoitusleasingsopimuksella hankitusta hyödykkeestä tehdään poistot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa. Maksettavat leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja velan vähennykseen vuokra-aikana siten, että tilikausittain jäljellä olevalle velalle muodostuu samansuuruinen korkoprosentti. Vuokravelvoitteet sisältyvät korollisiin velkoihin. Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokralle antajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. Konserni vuokralle antajana Konsernin vuokralle antamat hyödykkeet, joiden omistamiselle ominaiset riskit ja hyödyt ovat siirtyneet olennaisilta osilta vuokralle ottajalle, käsitellään rahoitusleasingsopimuksina ja kirjataan taseeseen saamisena. Saga Furs -konserni ei ole vuokralle antajana sellaisissa vuokrasopimuksissa, jotka luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Muilla kuin rahoitusleasingsopimuksilla vuokralle annetut hyödykkeet sisältyvät aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin taseessa. Niistä tehdään poistot taloudellisena vaikutusaikana kuten vastaavista omassa käytössä olevista aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä. Vuokratuotot kirjataan tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin tuottoihin tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. Vaihto-omaisuus Saga Furs Oyj:n myyntiehtojen mukaisesti välitettävät turkisnahat eivät missään vaiheessa kuulu konsernin vaihto-omaisuuteen, vaan ne siirtyvät suoraan tuottajan vaihto-omaisuudesta ostajan vaihto-omai- suudeksi. Konsernin vaihto-omaisuuteen sisältyvät turkisnahat ovat Saga Furs -konsernin omaksi vaihto-omaisuudekseen ostamia nahkoja. Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon FIFO-periaatteella tai sitä alhaisempaan todennäköiseen nettorealisointiarvoon. Korolliset ja korottomat saamiset Korolliset ja korottomat saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteät tai määritettävissä ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla, eikä yritys pidä niitä kaupankäyntitarkoituksessa. Ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Saga Furs Oyj voi sopia nahkojen ostajan kanssa normaalin maksuajan (myyntiehtojen mukainen 21 päivää) jälkeisestä rahoituksesta. Maksamattomat nahat ovat yhtiön hallussa näiden ostajasaamisten vakuutena, kunnes maksu tai maksusitoumus saadaan. Osalle ostajasaamisista on myös muita lisävakuuksia. Korolliset ostajasaamiset esitetään taseessa omana eränään. Korottomat ostajasaamiset sisältyvät taseen korottomiin saamisiin ja ne eritellään taseen liitetiedoissa 6. Saga Furs -konserni tekee sekä koti- että ulkomaisten nahkojen toimittajien kanssa toimitussopimuksia, jossa nämä sitoutuvat toimittamaan sovitun määrän nahkoja myytäväksi. Näitä toimitussopimuksia sekä mahdollisia lisävakuuksia vastaan nahkojen toimittajat saavat ennakkorahoitusta kulloinkin sovittujen ehtojen mukaisesti jo ennen nahkojen toimittamista. Nahkojen toimittajat voivat saada ennakkorahoitusta myös siinä vaiheessa, kun nahat on toimitettu konsernille. Nämä korolliset tarhaajasaamiset esitetään taseessa omana eränään. 20 Tilinpäätös