KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS Saga Furs -konserni myöntää nahkojen toimittajille myös pitkäaikaista rahoitusta investointien rahoittamiseen useamman vuoden toimitussopimuksia sekä lisävakuuksia vastaan. Tarhaajasaamiset luokitellaan pitkäaikaisiksi siltä osin kuin niiden eräpäivä on yli 12 kuukautta tilinpäätöspäivän jälkeen. Konserni arvioi saamisten arvonalentumista jokaisena tilinpäätöspäivänä. Arvonalentumistappio kirjataan, kun on olemassa objektiivista näyttöä siitä, että saamista ei saada perityksi täysimääräisesti. Mikäli arvonalentumistappion määrä pienenee jollakin myöhemmällä tilikaudella ja vähennyksen voidaan objektiivisesti katsoa liittyvän arvonalentumisen kirjaamisen jälkeiseen tapahtumaan, kirjattu tappio perutaan tulosvaikutteisesti. Ostajasaamisten arvonalentumistappio kirjataan tuloslaskelman liiketoiminnan muihin kuluihin ja tarhaajasaamisten sekä muiden saamisten arvonalentumistappio tuloslaskelman rahoituskuluihin. Rahoitusvaroihin kuuluva erä ja rahoitusvelka vähennetään toisistaan ja esitetään taseessa nettomääräisenä siinä tapauksessa, kun konsernilla on tarkasteluhetkellä laillisesti toimeenpantavissa oleva oikeus kirjattujen määrien kuittaamiseen ja konserni aikoo toteuttaa suorituksen nettomääräisenä. Ostajasaamiset ja ostajilta saadut ennakkomaksut on esitetty IFRS-periaatteiden mukaan laaditussa taseessa nettomääräisinä. Rahavarat Rahavarat koostuvat käteisvaroista ja lyhytaikaisista pankkitalletuksista. Rahavarojen käyvän arvon oletetaan vastaavan kirjanpitoarvoa niiden lyhyen maturiteetin johdosta. Korolliset velat Korolliset velat on kirjattu taseeseen han- kintamenoon, joka vastaa velan käypää arvoa hankintahetkellä. Pitkäaikaiset velat erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua ja lyhytaikaisten velkojen juoksuaika on alle 12 kuukautta. Eläkevelvoitteet Konsernin merkittävin eläkejärjestely on Suomen lakisääteinen TyEL-eläketurva, joka on hoidettu vakuutusyhtiössä. Vakuutusyhtiössä hoidettu TyEL-eläketurva on maksupohjainen järjestely. Ulkomaiset tytäryhtiöt ovat hoitaneet henkilöstön eläkejärjestelyt paikalliseen lainsäädäntöön tai työsopimuksiin perustuen. Lisäksi konsernilla on määrätyille henkilöstöryhmille maksupohjaisia ryhmäeläkevakuutuksia sekä toimitusjohtajalle ja tämän sijaiselle etuuspohjainen ryhmäeläkevakuutus. Maksupohjaisissa järjestelyissä konserni suorittaa julkisesti tai yksityisesti hallinnoitaviin eläkevakuutuksiin maksuja, jotka ovat pakollisia, sopimukseen perustuvia tai vapaaehtoisia. Konsernilla ei ole näiden suoritusten lisäksi muita maksuvelvoitteita. Suoritetut maksut kirjataan työsuhdeetuuksista johtuviksi kuluiksi, kun ne erääntyvät maksettaviksi. Etukäteen suoritetut maksut merkitään varoiksi taseeseen siltä osin kuin ne ovat saatavissa takaisin palautuksina tai tulevien maksujen vähennyksinä. Varaukset Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti. Konsernilla ei ole varauksia raportointijaksolta. Tuloverot Tuloslaskelman verokulu muodostuu tilikauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Tilikau- den verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta kunkin maan voimassaolevan verokannan perusteella. Veroa oikaistaan mahdollisilla edellisiin tilikausiin liittyvillä veroilla. Laskennalliset verot lasketaan kaikista väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Suurimmat väliaikaiset erot syntyvät aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvostuksesta ja poistoista. Laskennalliset verot on laskettu käyttämällä tilinpäätöspäivään mennessä säädettyjä verokantoja. Laskennallinen verosaaminen on kirjattu siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää. Verokannan muutos esitetään tulosvaikutteisesti. Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulemat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöshetkellä. Mahdolliset arvioiden ja olettamusten muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana arvioita tai olettamusta korjataan. Konsernissa ne keskeiset tulevaisuutta koskevat oletukset ja sellaiset tilinpäätöspäivän arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät, jotka aiheuttavat merkittävän riskin varojen ja velkojen kirjanpitoarvojen muuttumisesta olennaisesti seuraavan tilikauden aikana, liittyvät ostaja- ja tarhaajasaamisten 21 Tilinpäätös