KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS 2. Aineettomat hyödykkeet 2011/2012 Aineettomat oikeudet Hankintameno 1.9. Lisäykset Hankintameno 31.8. Kertyneet poistot 1.9. Poistot Kertyneet poistot 31.8. Kirjanpitoarvo 31.8. Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno 1.9. Lisäykset Hankintameno 31.8. Kertyneet poistot 1.9. Poistot Kertyneet poistot 31.8. Kirjanpitoarvo 31.8. Ennakkomaksut Hankintameno 1.9. Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo 31.8. Aineettomat hyödykkeet yhteensä 55 402 684 484 0 739 886 3 300 738 16 935 55 402 -16 935 55 402 2 415 244 16 115 423 531 478 16 646 901 -15 255 581 -496 405 -15 751 986 894 915 15 688 315 427 108 16 115 423 -14 872 118 -383 463 -15 255 581 859 842 1 500 000 258 853 1 758 853 0 -92 916 -92 916 1 665 937 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 1 500 000 2010/2011 Aineettomat oikeudet koostuvat Saga-tavaramerkeistä ja ohjelmistolisensseistä. Muut pitkävaikutteiset menot ja ennakkomaksut koostuvat tietokoneohjelmistojen poistamattomasta hankintamenosta. Arvonalentumistestauksessa konsernin tasearvoja testataan konsernin kokonaiskassavirtaa vasten. Myynnin kasvu: Rahavirtaennusteet pohjautuvat johdon hyväksymiin ennusteisiin, jotka kattavat viiden vuoden ajanjakson. Ennusteet perustuvat tilikauden 2012/2013 budjettiin ja ennustettuun keskimääräiseen liiketoiminnan tasoon. Ennustejakson jälkeisten rahavirtojen kasvuprosenttina on käytetty tasaista 1,0 % kasvutekijää. Kannattavuustaso perustuu edellisten vuosien tasoon ja yhtiön tulevan vuoden budjettiin. Diskonttauskorkona on käytetty kymmentä prosenttia. Korko on määritetty ennen veroja. Arvonalentumistestaus ei johtanut tilanteeseen, jossa kerrytettävissä olevat rahamäärät alittaisivat kirjanpitoarvon. 24 Tilinpäätös