KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS Muut liitetiedot 24. Rahoitusriskien hallinta Rahoitusriskien hallinta Saga Furs Oyj:n liiketoimintaan liittyy erilaisia rahoitusriskejä. Näiden riskien ottamiseen liittyy kaupallinen peruste, kuten luottotappioriskissä, jota otetaan vastaanotettavien tai myytävien nahkamäärien lisäämiseksi tai nahoista saatavien hintojen nostamiseksi. Saga Furs Oyj:n rahoitusriskien hallinnasta vastaavat rahoitus- ja talousosastot pyrkivät vähentämään mahdollisten rahoitusriskien epäsuotuisia vaikutuksia yhtiön taloudelliseen tulokseen yhtiön hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Yhtiön rahoitusriskit pyritään suhteuttamaan yhtiön omaan pääomaan, jakokelpoisiin varoihin ja tulokseen ennen veroja. Luottoriskit ja muut vastapuoliriskit Nahkojen toimittajat - kasvatusennakot Saga Furs -konserni tekee sekä koti- että ulkomaisten nahkojen toimittajien kanssa toimitussopimuksia, joissa nämä sitoutuvat toimittamaan sovitun määrän nahkoja myytäväksi. Näitä toimitussopimuksia sekä mahdollisia lisävakuuksia vastaan toimittajat saavat ennakkorahoitusta kulloinkin sovittujen ehtojen mukaisesti jo ennen nahkojen toimittamista. Tähän nk. kasvatusennakkorahoitukseen liittyy selvä luottotappioriski kunnes sopimuksen mukaiset nahat on toimitettu yhtiölle. Niihin liittyy myös hintariskiä siltä osin, että toimitettavat nahat eivät vastaakaan laadullisesti/kooltaan nahkojen toimittajan aiemmin toimittamia tai nahkojen hintataso laskee merkittävästi ja siten näitä sopimuksia vastaan myönnetty ennakkorahoitus osoittautuu liian korkeaksi niin, että myytävistä nahoista saatu hinta ei kata maksettuja ennakkomaksuja ja niiden korkoja. Hallitus päättää vuosittain tämän kasvatusennakkorahoituksen suuruuden toimitettavaa nahkaa kohti ja mahdollista luotto- ja hintariskiä pienennetään pyrkimällä mitoittamaan ennakkorahoitus enintään 50–60 prosenttiin edellisen kauden toimittajakohtaisesta hintatasosta. Hallitus päättää myös kriteerit kasvatusennakkorahoituksen myöntämiselle. Ennakkorahoitussopimusten määrästä ja niihin liittyvästä rahoituksesta raportoidaan hallitukselle kasvatusennakkorahoituskauden aikana. Suurimmista saamisista ja niihin liittyneestä kasvaneesta riskistä raportoidaan hallitukselle säännöllisin väliajoin. Osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä arvioidaan mahdollisen luottotappion todennäköisyyttä ja arvonalennuksen tarpeellisuutta. Nahkojen toimittajat - nahkaennakot Nahkojen toimittajat voivat saada nk. nahkaennakkorahoitusta sen jälkeen, kun nahat on toimitettu Saga Furs Oyj:lle. Nahkaennakkorahoitus koostuu kasvatusennakon suuruisesta nahkaennakosta ja sen päälle maksettavasta lisäennakosta. Nahkaennakoissa toimitetut nahat toimivat vakuutena ja yhtiön luottotappioriski on tältä osin hintariskiä, eli ettei myytävistä nahoista saatu hinta kata maksettuja ennakkomaksuja ja niiden korkoja. Tätä hintariskiä pienennetään pyrkimällä mitoittamaan nahkaennakkorahoitus siten, että suuretkaan hintavaihtelut eivät realisoisi tappiota, eli 60–70 %:iin arvioidusta odotettavissa olevasta hintatasosta. Hallitus päättää vuosittain tämän nahkaennakkorahoituksen suuruuden toimitettua nahkaa kohti ja markkinatilanteen edellyttäessä tarkistaa sitä. Osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä arvioidaan mahdollisen luottotappion todennäköisyyttä ja arvonalennuksen tarpeellisuutta. Nahkojen toimittajat – pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset tarhaajasaamiset ovat tuottajille investointeja varten myönnettyä rahoitusta, jota vastaan tuottajat ovat sitoutuneet toimittamaan nahkatuotantonsa yhtiölle 2 - 7 vuoden ajan. Näiden saamisten vakuutena on aina nahkojen lisäksi kiinteistökiinnityksiä. Nahkojen toimittajat – saamiset yhteensä Tarhaajasaamiset olivat korkeimmillaan tilikauden aikana tammikuussa 2012 97,3 miljoonaa euroa (77,4 miljoonaa euroa huhtikuussa 2011). 36 Tilinpäätös