KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS Tarhaajasaamiset jakautuivat 31.8.2012 pitkäaikaisiin tarhaajasaamisiin sekä kasvatusennakkosaamisiin sekä muihin tarhaajasaamisiin seuraavasti: 31.8.2012 Pitkäaikaiset tarhaajasaamiset Kasvatusennakkosaamiset Muut tarhaajasaamiset Tarhaajasaamiset yhteensä 2 681 640 18 504 377 8 034 215 29 220 232 31.8.2011 1 804 282 18 819 172 9 003 624 29 627 078 Pitkäaikaisten tarhaajasaamisten arvioitu maturiteettijakautuma 31.8.2012: 2013/2014 1 129 600 2014/2015 1 043 390 2015– 508 650 Yhteensä 2 681 640 Tarhaajasaamiset Tarhaajasaamisiin liittyvät jaksotetut korkosaamiset sisältyvät siirtosaamisiin. Tarhaajasaamisista on kirjattu luottotappioiksi tuloslaskelmaan rahoituskuluihin yhteensä 144 360 euroa (24 824 euroa). Nahkojen ostajat - ostajasaamiset Yhtiön huutokauppatarjonnat eri huutokaupoissa myyntikauden aikana eivät aikataulultaan kaikilta osin vastaa nahkojen ostajien tarvetta. Tämän seurauksena ostajat ostavat nahkoja myös tulevaa tarvettaan varten, ja yhtiö rahoittaa näitä ostajia. Maksamattomat nahat ovat yhtiön hallussa ostajasaamisten vakuutena, kunnes maksu tai maksusitoumus saadaan. Yhtiön ostajasaamisiin korkoineen liittyvä luottotappioriski on pitkälti hintariskiä, koska yhtiö on myyntiehtojensa mukaan velvollinen tilittämään huutokaupan myynnin nahkojen toimittajille kunkin huutokaupan osalta erikseen sovittuna eräpäivänä (keskimäärin kolmen viikon kuluessa kunkin huutokaupan päättymisestä) riippumatta siitä, ovatko ostajat maksaneet nahat. Mikäli yhtiön hallussa ostajasaamisten vakuutena olevat nahat joudutaan myymään uudelleen markkinahinnan laskettua, ei niistä välttämättä saada nahkojen toimittajille tilitettyä hintaa. Tämän hintariskin pienentämiseksi ostajilta pyritään saamaan vakuuksia ostoille. Tärkein vakuusmuoto on ostajilta saatu osasuoritus, jota vastaan nahkoja ei kuitenkaan vielä laivata. Tilinpäätöshetkellä 31.8.2012 näitä osasuorituksia oli 17 prosenttia bruttomääräisistä ostajasaamisista. Yhtiö seuraa ostajasaamiskantaansa asiakkaittain aktiivisesti ja valvoo maksusuunnitelmien toteutumista. Ostajasaamisten määrästä ja niihin liittyvästä kasvaneesta riskistä raportoidaan hallitukselle säännöllisin väliajoin. Osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä arvioidaan mahdollisen luottotappion todennäköisyyttä ja arvonalennuksen tarpeellisuutta. Välitysmyyntiin liittyvät ostajasaamiset olivat tilikauden päättyessä kahdeksan prosenttia välitysmyynnin arvosta (edellisessä tilinpäätöksessä seitsemän prosenttia). Ostajasaamiset olivat korkeimmillaan tilikauden aikana 296,2 miljoonaa euroa maaliskuussa 2012 (249,8 miljoonaa euroa maaliskuussa 2011). Ostajasaamisten ikäjakauma 31.8.2012 oli seuraava: 31.8.2012 Ostajasaamiset Kuluvalta myyntikaudelta Aiemmilta myyntikausilta Ostajasaamiset yhteensä 31.8.2011 45 418 995 8 597 751 54 016 746 34 619 839 8 574 875 43 194 715 Ostajasaamisista ei ole kirjattu luottotappioita tilikaudella. Edellisellä tilikaudella on kirjattu luottotappioiksi tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin kuluihin yhteensä 1 051 euroa. 37 Tilinpäätös