KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS Maariski Yhtiöllä on oleellinen maariski myynnin keskittyessä suurelta osin kahteen markkina-alueeseen Kiinaan ja Venäjään. Yhtiöllä ei ole mahdollisuuksia suojautua tältä maariskiltä muulla tavoin kuin miten se suojautuu hintariskiltä. Maksuvalmiusriski Maksuvalmiusriskin hallinnan tavoitteena on riittävien likvidien varojen ja luottolimiittien ylläpitäminen, jotta konsernin liiketoiminnan rahoituksen jokahetkinen riittävyys on turvattu. Yhtiö on myyntiehtojensa mukaan velvollinen tilittämään huutokaupan myynnin nahkojen toimittajille kunkin huutokaupan osalta erikseen sovittuna eräpäivänä riippumatta siitä, ovatko ostajat maksaneet nahat. Yhtiöllä on oikeus jättää kasvatus- ja nahkaennakot maksamatta, mikäli se ei pysty hankkimaan vastaavaa rahoitusta. Yhtiön lyhytaikaiset pankkilainat erääntyvät enimmillään kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöshetkestä lukien. Niitä uusitaan tarvittaessa voimassa olevien luottolimiittien puitteissa. Lyhytaikaisilla ostaja- ja tarhaajasaamisilla sekä veloilla tarhaajille ei ole ennalta sovittua lyhennysohjelmaa. Ostajasaamiset vähenevät sitä mukaa kuin ostajat lunastavat ostamiaan nahkoja. Tarhaajasaamisista nahkaennakoita lyhennetään seuraavan kerran syyskuun huutokaupan myyntitilityksestä ja kasvatusennakoita joulukuun huutokaupan myyntitilityksestä. Tuottajat voivat nostaa yhtiöön jättämiään myyntitilitysrahoja (velat tarhaajille) ilmoittamalla siitä yhtiölle kahta päivää aikaisemmin. Valuuttariskit Yleistä Valuuttakurssien vaihtelut vaikuttavat Saga Furs Oyj:n toimintaan. Yhtiön liikevaihto koostuu nahkojen toimittajilta perityistä välityspalkkioista, jotka ovat pääsääntöisesti kiinteitä ja euromääräisiä ja nahkojen ostajilta perityistä ostajaprovisioista, joissa on sekä kiinteä euromääräinen osa että hinnasta riippuva muuttuva osa. Valtaosa nahkamyynnistä viedään euroalueen ulkopuolelle ja nahkojen maailmanmarkkinahinta määräytyy Yhdysvaltain dollareissa, vaikka konsernin myyntivaluutta on euro, joten USD-kehitys vaikuttaa yhtiön liikevaihtoon tämän hinnasta riippuvan muuttuvan osan osalta. Nahkojen ostajat Nahkojen ostajat voivat valita laskutusvaluutaksi euron lisäksi Yhdysvaltain dollarin. Huutokauppojen aikana laskutus suojataan täysimääräisesti. Nahkojen toimittajat Konserni maksaa ennakkomaksuja toimitussopimusta tai myytäväksi toimitettuja nahkoja vastaan myös euroalueen ulkopuolisille nahkojen toimittajille. Näistä aiheutuvaa valuuttakurssiriskiä vastaan suojaudutaan täysimääräisesti. Konsernin USD-määräinen valuuttapositio: 31.8.2012 Saamiset Velat Suojaavat johdannaiset Avoin positio 60 955 186 -19 878 346 -35 500 000 5 576 840 31.8.2011 46 128 545 -20 784 923 -21 000 000 4 343 622 Herkkyysanalyysi, vaikutus omaan pääomaan: Muutos + / - 10 % 303 524 202 220 Konsernin SEK- ja DKK-määräisillä valuuttapositioilla ei ole käytännön merkitystä. 38 Tilinpäätös