KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS Korkoriskit Yhtiön rahoitustoiminta liittyy olennaisesti välitysmyyntiin: sen avulla pyritään edistämään sitä, että nahkojen toimittajat ja ostajat valitsevat yhtiön yhteistyökumppanikseen yhtiön kilpailijoiden sijasta. Tämä otetaan yleisen markkinakorkotason lisäksi huomioon, kun yhtiö määrittelee ostaja- ja tarhaajasaamisista perittävien korkojen tason, ja sen seurauksena yhtiön korkomarginaali saattaa vaihdella merkittävästi. Nahkojen ostajat Saga Furs Oyj:n myyntiehtojen mukaan ostajalla on 21 päivää korotonta maksuaikaa huutokaupan päättymisestä lukien. Ostajasaamisista tämän jälkeen perittävä korko vahvistetaan valuuttakohtaisesti. Yhtiö pyrkii edellä mainittuja korkoja vahvistaessaan ottamaan huomioon markkinakorkojen odotettavissa olevat muutokset. Markkinakorkojen ja korkomarginaalien muutokset voivat kuitenkin vaikuttaa konsernin nettokorkotuottoihin. Nahkojen toimittajat Nahkojen toimittajille myönnetystä ennakkorahoituksesta peritään korkoa, joka seuraa markkinakorkojen kehitystä. Yhtiö pyrkii edellä mainittua korkoa vahvistaessaan ottamaan huomioon markkinakorkojen odotettavissa olevat muutokset. Markkinakorkojen ja korkomarginaalien muutokset voivat kuitenkin vaikuttaa konsernin nettokorkotuottoihin. Suomalaisilla nahkojen toimittajilla on mahdollisuus halutessaan jättää tilityksensä tai niiden osia yhtiön haltuun. Yhtiön haltuun jätetyille tilitysrahoille maksetaan ennakkorahoituksesta perittävään korkoon sidottua korkoa. Korolliset nettosaamiset olivat: 31.8.2012 Korolliset saamiset Korolliset velat Netto Herkkyysanalyysi, vaikutus omaan pääomaan: Muutos + / - 0,1 % 23 196 28 606 72 078 758 -41 355 117 30 723 641 31.8.2011 68 113 409 -29 456 869 38 656 540 Hyödykeriskit Saga Furs Oyj on sisällyttänyt riskienhallintapolitiikkaansa myös sähkön hinnan vaihtelun Suomessa. Sähköenergian hankintaan liittyvää hintariskiä hallinnoidaan kaupallisilla, eripituisilla sähkötoimitussopimuksilla sekä sähköjohdannaissopimuksilla. Pääoman hallinta Konsernin pääoman hallinnan tavoitteena on varmistaa normaalit toimintaedellytykset ottaen huomioon yhtiön rahoitustoiminnan laajuus ja siihen liittyvät riskit sekä kasvattaa omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä. Pääomarakenteeseen vaikutetaan pääasiassa liiketoiminnan kannattavuuden, osingonjaon ja investointien kautta. Pääomana hallinnoidaan konsernin taseen osoittamaa omaa pääomaa. Konserniin ei sovelleta ulkopuolisia pääomavaatimuksia. Yhtiö harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa, jonka tavoitteena on jakaa osinkona vähintään 50 prosenttia tilikauden jakokelpoisesta tuloksesta. Osingossa otetaan kuitenkin huomioon yhtiön tulevaisuudennäkymät ja omavaraisuusasteen säilyminen hyvällä tasolla. 39 Tilinpäätös