KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS 2007/2008 IFRS Efektiivinen osinkotuotto A-sarja C-sarja Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) Ylin kurssi Alin kurssi Keskikurssi Osakekannan markkina-arvo, 1.000 euroa C-osakkeiden vaihto, kpl Osuus koko C-osakekannasta Osakkeiden keskim. lukumäärä tilikauden aikana A-sarja C-sarja Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa A-sarja C-sarja 2008/2009 IFRS 2009/2010 IFRS 2010/2011 IFRS 2011/2012 IFRS 8,2 % 8,2 % 9,6 11,23 8,12 9,76 30 600 155 549 5,8 % 7,2 % 7,2 % -17,7 8,99 6,12 7,62 30 000 99 000 3,7 % 11,2 % 11,2 % 4,4 9,87 6,45 8,17 34 020 1 221 908 45,3 % 10,3 % 10,3 % 3,7 16,20 9,30 14,16 50 652 1 558 562 57,7 % 12,4% 12,4% 3,6 17,89 13,25 16,06 61 020 851 665 31,5 % 900 000 2 700 000 900 000 2 700 000 900 000 2 700 000 900 000 2 700 000 900 000 2 700 000 900 000 2 700 000 900 000 2 700 000 900 000 2 700 000 900 000 2 700 000 900 000 2 700 000 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet Oman pääoman tuotto (ROE) -% Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -% Omavaraisuusaste-% Gearing (velkaantumisaste) Tulos/osake Oma pääoma/osake Osakekohtainen osinko Efektiivinen osinkotuotto Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) Osakekannan markkina-arvo = = = = = = = = = = Tilikauden tulos x 100 / oma pääoma *) (Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut - luottotappiot) x 100 / (Taseen loppusumma - korottomat lyhytaikaiset velat) *) Oma pääoma x 100 / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) (Korollinen vieras pääoma - rahat ja rahoitusarvopaperit) / Oma pääoma Tilikauden tulos / osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä Oma pääoma / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä Tilikauden osinko / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä Osinko osaketta kohden / Osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu osakeantioikaistu keskikurssi tilikauden viimeisenä kaupantekopäivänä Osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu osakeantioikaistu keskikurssi tilikauden viimeisenä kaupantekopäivänä / Osakekohtainen tulos Osakkeiden lukumäärä x osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu osakeantioikaistu keskikurssi tilikauden viimeisenä kaupantekopäivänä *) tunnuslukujen jakaja lasketaan tilikauden ja edellisen tilikauden taseen mukaisten arvojen keskiarvona. 45 Tilinpäätös