EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS Emoyhtiön tilinpäätöksEn liitEtiEdot Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Saga Furs Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomessa voimassa olevien lakien ja säännösten mukaisesti. Yhtiön tilikausi alkaa 1. syyskuuta ja päättyy 31. elokuuta. Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien erät on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla, kuitenkin niin, että rakennusten ja rakennelmien tasearvo sisältää taseen liitetietojen kohdassa 2 mainitun arvonkorotuksen. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoin kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella. Poistosuunnitelma on sama kuin edellisenä vuonna. Poistoajat ovat: • Rakennukset • Rakennusten laitteet • Varasto- ja toimistokalusto • Atk-laitteisto ja toimistotekniikka • Autot • Tavaramerkki • Muut pitkävaikutteiset menot 50 vuotta 20 vuotta 10 vuotta 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta 5 vuotta Vaihto-omaisuus Saga Furs Oyj:n myyntiehtojen mukaisesti välitettävät turkisnahat eivät missään vaiheessa kuulu yhtiön vaihto-omaisuuteen, vaan ne siirtyvät suoraan turkistuottajan vaihto-omaisuudesta ostajan vaihto-omaisuudeksi. Saga Furs Oyj:n vaihto-omaisuuteen sisältyvät turkisnahat ovat yhtiön omaksi vaihto-omaisuudekseen ostamia nahkoja. Vaihto-omaisuus on arvostettu välittömään hankintamenoon tai sitä alhaisempaan luovutushintaan. Eläkesitoumukset Saga Furs Oyj:n kotimaisen henkilöstön lakisääteinen eläketurva on järjestetty TyEL-vakuutuksella Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa. Lisäksi yhtiöllä on määrätyille henkilöstöryhmille ryhmäeläkevakuutuksia. Valuuttamääräiset erät Saga Furs Oyj:n tilinpäätöksessä ulkomaanrahanmääräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän Euroopan Keskuspankin noteeraamaan kurssiin. Valuuttakurssierot on kirjattu tulosvaikutteisesti. Leasing-maksut Leasing-maksut on käsitelty vuokrakuluina. 50 Tilinpäätös